انجام پایان نامه و دانلود پروپوزال رایگان دانلود فایل پرسشنامه آموزشی ANP مهندسی صنایع MCDM فازی مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات AHP ISI و تاپسیس و شبیه سازی با نرم افزار متلب ترجمه مقاله رشته مهندسی صنایع و برق و کامپیوتر و دانلود پروپوزال دانلود ترجمه مقاله isi
انجام پایان نامه پروپزال  مقاله ISI

اطلاعیه فروشگاه

تمامی این محصولات (فایل آموزشی مهندسی صنایع و برق و مدیریت و دیگر رشته ها و ترجمه و شبیه سازی و پایان نامه و پروپوزال) مختص این سایت هستند و در هیچ فروشگاه دیگری یافت نمی شوند. هر گونه کپی برداری از این محصولات پیگرد قانونی دارد. تلگرام @mrtahqiq

دانلود پروژه حسابداری با فرمت word - دانلود پروژه حسابداری کارشناسی ارشد + WORD

دانلود پروژه حسابداری با فرمت word - دانلود پروژه حسابداری کارشناسی ارشد + WORD

دانلود پروژه حسابداری با فرمت word - دانلود پروژه حسابداری کارشناسی ارشد + WORD سال 94 همراه با منابع : موضوع:

بررسی تأثیر شادی حسابداران بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4- فرضیههای تحقیق.. 9

1-4-1- فرضیه اصلی.. 9

1-4-2- فرضیههای فرعی.. 9

1-5- اهداف تحقیق.. 10

1-5-1- هدف اصلی.. 10

1-5-2- اهداف فرعی.. 10

1-6- روششناسی تحقیق.. 11

1-6-1- روش تحقیق.. 11

1-6-2- روش گردآوري اطلاعات.. 11

1-6-3- ابزار گردآوري اطلاعات.. 12

1-6-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 12

1-6-5- جامعه و نمونه آماری.. 12

1-7- ساختار پایاننامه. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 16

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 16

2-2-1- حسابداری.. 17

2-2-1-1- تاريخچه حسابداری.. 18

2-2-2- سیستمهای اطلاعات حسابداری.. 19

2-2-2-1- پردازش داده‌ها 22

2-2-2-2- ستاده‌ها 23

2-2-3- سیستم اطلاعات حسابداری کامپیوتری.. 31

2-2-3-1- تعاریفی از سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) 34

2-2-3-2- مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری.. 35

2-2-3-3- عوامل تشکیل دهنده AIS. 36

2-2-3-4- تاثیر توسعه فناوري اطلاعات در حسابداري.. 37

2-2-4- شادی، نظریه‌ها و کاربرد‌ها 40

2-2-4-1- نظریه بهبود کیفیت زندگی.. 43

2-2-4-2- دامنه از پیش تعیین شده، موانع افزایش شادی.. 44

2-3- پیشینه تحقیق.. 45

2-3-1- تحقیقات داخلی.. 45

2-3-2- تحقیقات خارجی.. 51

2-4- جمعبندی.. 60

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 62

3-2- كليات روش تحقيق.. 62

3-3- فرايند تحقيق.. 64

3-4- ابزار گردآوري دادهها 66

3-4-1- طيف ليكرت.. 68

3-4-2- قابليت اعتماد (پايايي) 68

3-4-3- روش محاسبه آلفاي كرونباخ.. 69

3-4-4- اعتبار (روايي) پرسشنامه. 70

3-5- جامعه و نمونه آماري.. 71

3-6- روش تجزيه و تحليل دادهها 71

3-6-1- آزمون ضریب همبستگی.. 72

3-6-2- آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 72

3-6-3- آزمون فریدمن.. 73

3-7- محدوديتهاي تحقیق.. 73

3-8- جمعبندي.. 74

فصل چهارم: یافته های تحقیق... 75

4-1- مقدمه. 76

4-2- نتایج تجزیه و تحلیل دادهها 76

4-2-1- بررسی پایایی پرسشنامه. 76

4-2-2- نتایج آمار توصیفی.. 77

4-2-2-1- آمار توصیفی افراد نمونه آماری براساس جنسیت... 78

4-2-2-2- آمار توصیفی افراد نمونه آماری براساس سن.. 79

4-2-2-3- آمار توصیفی افراد نمونه آماری براساس تحصیلات.. 80

4-2-2-4- آمار توصیفی افراد نمونه آماری براساس سابقه کار. 81

4-2-3- نتایج آمار استنباطی.. 84

4-2-3-1- آزمون کلموگروف-اسمیرنف... 84

4-2-3-2- آزمون فرضیههای تحقیق.. 85

4-2-3-3- آزمون فریدمن.. 92

4-3- جمعبندی.. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 95

5-2- جمعبندی و نتیجهگیری.. 96

5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 98

5-2-2- آزمون فرضیه دوم. 98

5-2-3- آزمون فرضیه سوم. 98

5-2-4- آزمون فرضیه چهارم. 99

5-2-5- آزمون فرضیه پنجم.. 99

5-2-6- آزمون فرضیه ششم.. 100

5-2-7- آزمون فرضیه هفتم.. 100

5-2-8- نتایج آزمون فریدمن.. 101

5-3- پیشنهادات.. 101

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 101

5-3-2- پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی.. 102

من

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 3-1: ابعاد پرسشنامه شادکامی.. 67

جدول 3-2: طيف ليکرت.. 68

جدول 4-1: پایایی پرسشنامه شادکامی.. 77

جدول 4-2: پایایی پرسشنامه اثربخشی سیستمهای اطلاعات حسابداری.. 77

جدول 4-3: توزيع فراواني افراد بر حسب جنسیت.. 78

جدول 4-4: توزيع فراواني افراد بر حسب رده‌های سنی.. 79

جدول 4-5: توزيع فراواني بر حسب سطح تحصیلات.. 80

جدول 4-6: توزيع فراواني بر حسب میزان سابقه کار 82

جدول 4-7: نتایح آزمون کلموگروف-اسمیرنف.. 84

جدول 4-8: آزمون رابطه بین خودپنداری حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری.. 85

جدول 4-9: آزمون رابطه بین رضایت از زندگی حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 86

جدول 4-10: آزمون رابطه بین آمادگی روانی حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 87

جدول 4-11: آزمون رابطه بین احساس زیبایی شناختی حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 88

جدول 4-12: آزمون رابطه بین سر ذوق بودن حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 89

جدول 4-13: آزمون رابطه بین خودکارآمدی حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری. 90

جدول 4-14: آزمون رابطه بین امیدواری حسابرسان و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری.. 91

جدول 4-15: رتبه‌های عوامل موثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری.. 92

جدول 4-16: آزمون فریدمن عوامل موثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری.. 93

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی.. 6

شکل 2-1: بخش های مختلف حسابداری.. 22

شکل 3-1: اقدامات و مراحل هفت گانه روش علمي انجام شده. 65

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار 4-1: نمودار دایره‌ای افراد بر اساس جنسیت... 78

نمودار 4-2: نمودار دایرهای توزیع فراوانی سن افراد. 80

نمودار 4-3: نمودار دایره‌ای بر اساس سطح تحصیلات.. 81

نمودار 4-4: نمودار دایره‌ای بر اساس میزان سابقه کار. 82

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

 

 

امروزه سازمان هاي سالم، سازمان هایی هستندکه به همان اندازه که به کار و بهره وري اهمیت می دهند، به سلامت روانی و جسمی کارکنان توجه دارند. با سلامت افراد، سلامت سازمان تضمین خواهد شد و سازمان سالم می تواند از بهره وري، توانمند ي و کار ایی لازم براي مواجهه با دنیاي توأم با رقابت برخوردار شود. شادي در محیط کار زمانی حاصل می شود که فرد جهت دست یابی به اهداف کاري خود از  توانای یها و استعدادهاي خود استفاده م ینماید (دوتان  و همکاران، 2007 ، ص (12.

شادي از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش م یدهد و از سویی باعث کاهش عواطف منفی آنان می شود و در نتیجه ، افز ایش بهره وري را سبب می شو د )اندرو  و همکاران، 2010 ، ص 24 ) به اعتقاد کارشناسان هم اکنون نشانه هاي صریحی از افسردگ ی، عواطف منفی و روان رنجوري در بعضی از سازمان ها به چشم م یخورد که پیامدهایی نظیر پایین آمدن سن خودکشی، افزایش طلاق و بزهکار ي، تر ك کار و بس یاري از مشکلات روحی - اجتماعی را در برداشته، به طوري که گویا شادي از مح یط کار و جوامع رخت ، بربسته و غم جانشین آن شده است. )آرگایل 4. 1999 ، ص 357)

سال هاي بسیاري است که توجه به سلامت جسمی کارمندان مورد توجه بوده است ، ولی توجه به سلامت روحی آن ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است . تا اند ك زما نی پیش به وضعیت سلامت روحی کارکنان در محیط کار توجه نم یشد و حتی آموزش ی هم علمی و اخلاقی این موضوع سازمان هاي کمی بودند که این موضوع را مورد توجه قرار داده باشند. در بهداشت روانی شادمانی عواطف مثبت را افزایش و عواطف منفی را کاهش م یدهد و از طرف دیگر، به افزایش رضای تمندي و در نتیجه، بهره وري منجر م یگردد. لذ ا براي ایجاد جامعه اي سالم و سازمان هاي پویا و با نشاط و به طور کل ی، جهت افز ایش عواطف مثبت نیازمند راهکارهایی هستیم که بتواند با ایجاد مهار تهاي شاد زیستن و شاد بودن در فضاي سازمانی، جامعه و زندگی افراد را از خمودگی و اي استایی نجات دهد. این مسأله نه تنها می تواند محیط کار را به محیطی پویا، خلاق و رشدیابنده تبدیل نمای د، بلکه می تواند بر خانواده پرسنل نیز اثرگذار باشد و آنان را در راستاي اهداف سازمانی قرار دهد. به علاوه با توجه داشتن به اشتراك عوامل مؤثر بر شادمانی و عملکرد می توان علاوه بر افزایش شادمانی در سازمان، عملکرد را نیز ارتقاء داد (فري.( 1995 ، ص 1265 ،

عوامل متعددي بر میزان شادي مؤثرند. از جمله عوامل فردي نظیر: سلامت جسم ی و روحی فرد، توانمندي انجام کار یعنی توانایی فیزیکی براي انجام یک کار مشخص، انگی زه یعنی تمایل ذهنی و شور و شوق براي انجام دادن یک کار مشخص، رضایت شغلی، یعن ی لذت بردن از انجام کار در یک حرفه مشخص، توانایی هاي تکنیکی، یعنی این که یک فرد بداند که کارش را چگونه باید انجام دهد. ه مچنین عوامل سازما نی که بر عوامل فرد ي تأثیرگذارند نظیر: شرایط محیط کاري که فرد م یباي است در آن کار کند (مواردي از قبیل نور کافی، دماي مناسب، تهویه، آلودگی هوا و مواردي از این قبیل)، خصوصیات مربوط به شغل چون حقوق، پاداش، فشار کاري و . . . ، عوامل مربوط به سازمان از قبیل ساختار سازمان، نقش هاي مدیریتی و محیط اجتماعی آن، تسهیلات و خدمات موجود درسازمان ، محیط بیرونی نظیر شرایط آب و هوایی و...، عوامل محیطی که بر شرایط درون محیط کار تاثیر م یگذارد، ازجمله نور کم یا بیش از حد و ناراحتی از نور خورشید، دماي نامناسب و رطوبت نامناسب )فوردیس، 1988، ص 365).

در این تحقیق به تاثیر شادی حسابداران بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد پرداخته شده است. در این فصل از تحقیق به کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، متغیرها، مدل مفهومی، فرضیه­ها و اهداف تحقیق و همچنین در پایان فصل به روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 29,000 تومان
کدتخفیف:
1. تمامی مطالب مربوط به این فایل را بدرستی مطالعه کرده ام. 2. تمامی حقوق این فایل مربوط به این سایت است و خریدار حق نشر آن را ندارد. 3. ممکن است مطالب بهم ریخته باشد که در اینصورت با تماس با پشتیبان ایرادات رفع خواهد شد.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
khaaaaan02_1470481_5765.zip508.3k

شبیه سازی آماده مقاله 2016 برق پیکربندی شبکه توزیع با ضریب توان بهینه DG

شبیه سازی آماده مقاله 2016 برق پیکربندی شبکه توزیع با ضریب توان بهینه DG شبیه سازی آماده مقاله ieee 2016 برق پیکربندی شبکه توزیع با ضریب توان بهینه DG Multi-objective approach for distribution network reconfiguration with optimal DG power factor using NSPSO در این مقاله یک روش چندگانه برای پیکر بندی بهینه شبکه و همچنین پخش بار توان راکتیو ژنراتور های توزیع شده ) DGs (به جهت بهبود کارایی شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مرتب سازی ازدحام ذرات غیر اجباری پیشنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 79,000 تومان

شبیه سازی کوادروتور در متلب QUADROTOR ترکیب دو مقاله سال 2016 با گزارش

شبیه سازی کوادروتور در متلب QUADROTOR ترکیب دو مقاله سال 2016 با گزارش شبیه سازی کوادروتور با متلب QUADROTOR گزارش شبیه سازی مقاله با متلب: Robust Chattering Free Backstepping sliding Mode Control Strategy for Autonomous Quadrotor Helicopter دانلود رایگان مقاله  در تری پل ! و این مقاله : http://miscj.aut.ac.ir/article_528.html در این مقاله هدف طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای یک Quadrotor در حضور عدم قطعیت­ها می­باشد. برای این منظور از سه روش کنترلی ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 99,000 تومان

ترجمه مقاله isi حفظ حریم خصوصی شبکه های اجتماعی با الگوریتم k آتومورفیسم

ترجمه مقاله isi حفظ حریم خصوصی شبکه های اجتماعی با الگوریتم  km تعداد صفحات 37 صفحه فرمت word چکیده: افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی، مدیریت داده ها و چالشهای داده کاوی را مهم کرده است. یک چالش در مورد انتشار داده ها، حفظ حریم خصوصی آنها است. زیرا شبکه های اجتماعی معمولا حاوی اطلاعات شخصی می باشند. از بین رفتن اطلاعات شخصی (مانند نام و شماره امنیت اجتماعی) قبل از انتشار داده ها امری نگرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پروپوزال ؛ شناسایی و ارایه رویکردی جهت رتبه بندی شاخص های موثر برانتخاب تامین کنندگان

دانلود پروپوزال ؛ شناسایی و ارایه رویکردی جهت رتبه بندی شاخص های موثر برانتخاب تامین کنندگان دانلود پروپوزال ؛ شناسایی و ارایه رویکردی جهت رتبه بندی شاخص های موثر برانتخاب تامین کنندگان زنجیره تامین از یک توالی پیچیده متشکل از مراحل پردازش مواد خام، ساخت قطعات، محصولات نهایی و مونتاژ و تحویل محصول تشکیل شده است ( Wu & Olson, 2008;Igoulalene et al., 2015 ).    در سالهای اخیر با به کارگیری مفهوم مدیریت زنجیرة تأمين در صنایع‌، موضوع انتخاب تأمين‌کننده، توج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله isi زنجیره تامین چابکی

دانلود ترجمه مقاله isi زنجیره تامین چابکی  دانلود ترجمه مقاله isi زنجیره تامین چابکیچکیده: به منظور حفظ بقا و رشد در محيط سريعاً در حال تغيير تجارت، شركتها بايد براي ساده و مؤثر كردن فعاليتهاي كاري خود (اعم از بازاريابي، توليد، توزيع و فروش) با تأمين كنندگان و مشتريان خود در يك رديف قرار گيرند و براي دستيابي به سطحي از چابكي كه ماوراي دسترس شركت هاي فردي است، بر پايه ارتباطات تشريك مساعي يانه بخوبي با هم كار كنند. مطالعات و تحقيقات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود ترجمه پایان نامه زمانبندی بهینه وسایل خانه هوشمند با روش MIP

دانلود ترجمه پایان نامه زمانبندی بهینه وسایل خانه هوشمند با روش MIP دانلود ترجمه پایان نامه : زمانبندی بهینه وسایل خانه هوشمند با مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط  MIP  : مدیریت انرژی تعداد صفحات ترجمه شده 68 فرمت word فایل دانلودی شامل فایل word ترجمه و فایل pdf پایان نامه از دانشگاه PADOVA فهرست 1-           مقدمه. 4 1-شبکه هوشمند. 7 2- MIP. 9 3-الگوریتم هیوریستیک حریصانه. 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 29,000 تومان

آموزش و حل گام به گام مساله ANP فازی

آموزش و حل گام به گام مساله ANP فازی آموزش و حل گام به گام مساله ANP فازیفرایند تحلیل شبکه ای یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است . و در مجموعه مدل های جبرانی قرار می گیرد. این مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طراحی شده است و " شبکه " را جایگزین " سلسله مراتب کرده است". از جمله مفروضات فرایند تحلیل سلسله مراتبی این است که بخش ها و شاخه های بالاتر سلسله مراتب ، مستقل از بخش ها و سطوح پائین تر می باشند. در صورتی که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

نظرسنجی

محصولات فروشگاه را تا چه حد مفید می دانید؟